سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی
معاونت آمار و اطلاعات
شناسنامه آبادی 1390
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2018 Favana, Co. Savana Version 4.5.8