سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان شمالی
معاونت آمار و اطلاعات
شناسه آبادی 1385
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 4.6.2